top of page

- ALGEMENE DIENSTVERLENINGSVOORWAARDEN -

 

Definities en toepassingsgebied

 

De algemene voorwaarden tot levering van diensten, hierna genoemd de "algemene voorwaarden", zijn van toepassing op alle bestellingen die worden geplaatst bij Stefanie De Schepper, met naam Virtual Business Support Stefanie, met maatschappelijke zetel te Weide, 1 in 9991 Adegem, ingeschreven  in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0797.420.172, hierna de “dienstverlener” genoemd.

 

De voorliggende algemene voorwaarden vormen de overeenkomst die de dienstverlener en de klant verbinden, zij worden hierna gezamenlijk de "partijen" genoemd.

 

De “klant” is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die diensten  bij de dienstverlener bestelt.

 

De "consument" is de klant, natuurlijke persoon, die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

 

De voorliggende algemene voorwaarden zijn als enige van toepassing tussen partijen.

 

Deze sluiten de algemene of bijzondere voorwaarden van de klant uit die de dienstverlener niet uitdrukkelijk op schriftelijke wijze heeft aanvaard. De algemene voorwaarden zijn op ieder ogenblik vrij te raadplegen op de website van de dienstverlener: www.officerstefanie.be zodat de klant  bij het plaatsen van een bestelling dient te verklaren dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en bevestigt dat hij de hieruit voortvloeiende rechten en verplichtingen aanvaardt.

 

De dienstverlener behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te kunnen wijzigen, dit zonder voorafgaande kennisgeving, onder voorbehoud dat deze wijzigingen op zijn website worden weergegeven. Deze wijzigingen zullen van toepassing zijn op de bestellingen van diensten die nadien worden geplaatst.

 

Aanbod en bestelling

 

Om een bestelling te plaatsen, kiest de klant het (de) dienst(en) die hij wenst te bestellen en stelt hij de dienstverlener hier telefonisch, per post, per e-mail of in voorkomend geval middels een onlineformulier van in kennis.

 

De dienstverlener zendt de klant een bestelbon met betrekking tot zijn diensten, en vraagt eventueel betaling van een voorschot. De bestelbon bevat een vermelding die de klant herinnert aan de toepassing van de voorliggende algemene voorwaarden, alsook aan het bestaan van het herroepingsrecht van consumenten.

 

Het komt de klant toe de juistheid van de bestelling te controleren en eventuele vergissingen onmiddellijk aan de dienstverlener te melden.

 

De klant dient vervolgens de bestelbon te aanvaarden en de ondertekende bestelbon terug te zenden naar de dienstverlener teneinde zijn bestelling te bevestigen.

 

De dienstverlener behoudt zich het recht voor de bestelling van de klant op te schorten,  te

 

annuleren of te weigeren, in het bijzonder indien de door de klant gecommuniceerde gegevens manifest foutief of onvolledig blijken te zijn of indien een betwisting bestaat met betrekking tot de betaling van een voorgaande bestelling.

 

In geval van annulering van de bestelling door de klant, om welke reden ook en behoudens overmacht, nadat deze door de dienstverlener werd aanvaard, zal door de dienstverlener ten titel van schadevergoeding en intresten een som gelijk aan 30% van de prijs van de bestelling verworven zijn en aan de klant worden gefactureerd.

 

Betaling

 

De facturen zijn betaalbaar, in de munteenheid van de factuur, ter maatschappelijke zetel van de dienstverlener ten laatste 30 dagen na facturatiedatum.

 

Iedere betwisting met betrekking tot een factuur dient per gewoon en aangetekend schrijven te worden verstuurd naar de maatschappelijke zetel van de dienstverlener binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur. Bij gebreke hieraan kan de klant de factuur niet meer betwisten.

 

Bij gebreke aan betaling van een factuur op de vervaldag, worden de volledige openstaande bedragen onmiddellijk opeisbaar.

 

Iedere factuur die op de vervaldag onbetaald is gebleven zal, ten aanzien van een particulier, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest van 8% per jaar opbrengen. Ten aanzien van handelaars zal de Wet van 2 augustus 2002 van toepassing zijn.

 

Prijs

 

De prijs van de producten en/of diensten wordt in euro weergegeven, belastingen niet inbegrepen.

 

Iedere verhoging van de BTW (Belasting over de Toegevoegde Waarde) of iedere nieuwe belasting die zou worden opgelegd tussen het moment van de bestelling en de uitvoering, zal automatisch ten laste van de klant worden gelegd.

 

Eventuele kosten van levering zijn niet in de weergegeven prijs opgenomen, maar worden afzonderlijk berekend in de loop van de bestelprocedure, in functie van de wijze en de plaats van levering, alsook in functie van het aantal bestelde diensten.

 

Termijnen

 

Behoudens andersluidende uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door de dienstverlener, zijn de leverings- en/of uitvoeringstermijnen die in de algemene voorwaarden worden vermeld geen vervaltermijnen. De dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij het een aanzienlijke vertraging betreft die aan zijn zware fout te wijten is.

 

De klant kan de leverings- en uitvoeringstermijnen niet inroepen ter verbreking van de overeenkomst, kan geen schadevergoeding of intresten vorderen en kan, behoudens

 

andersluidende uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door de dienstverlener, geen enkele andere vordering laten gelden.

 

In geval van vertraging in de levering van meer dan dertig werkdagen zal de klant per aangetekend schrijven een ingebrekestelling aan de dienstverlener dienen te zenden, waardoor deze laatste vervolgens over 50% van de voorgeschreven termijn beschikt om het (de) bestelde diensten uit te voeren.

 

Herroepings -recht

 

In overeenstemming met artikel VI.47 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de consument die de diensten op afstand bij de dienstverlener bestelt over een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag van het sluiten van de overeenkomst, namelijk de dag waarop de consument per e-mail een samenvatting van zijn bestelling ontvangt.

 

Indien deze termijn op een zaterdag, zondag of een feestdag verstrijkt, wordt deze verlengd naar de  eerstkomende werkdag.

 

De consument kan zijn wil om van de aankoop af te zien kenbaar maken via een formulier tot herroeping dat online wordt geplaatst op de website van de dienstverlener, via een formulier dat samen met de bestelbon wordt overgemaakt of beschikbaar is op de website van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie: economie.fgov.be, of nog via een verklaring waaruit de wil tot herroeping van de overeenkomst op onbetwistbare wijze blijkt.

 

De dienstverlener zal het door de klant betaalde bedrag zo spoedig mogelijk aan deze laatste terugstorten, en uiterlijk binnen de 14.

 

De consument die uitdrukkelijk aanvaardt dat de bestelde dienst reeds wordt uitgevoerd vóór het verstrijken van de termijn van 14 dagen en die erkent dat deze uitvoering leidt tot verlies van dit herroepingsrecht, zal dit herroepingsrecht, in overeenstemming met artikel VI.53 van het Wetboek Economisch Recht, niet meer kunnen uitoefenen.

 

De consument zal zijn herroepingsrecht tevens niet kunnen uitoefenen indien hij zich bevindt in één van de andere uitzonderingen beoogd door artikel VI.53 van het Wetboek Economisch Recht.

 

Opzegging van de bestelling

 

De klant die niet voldoet aan de voorwaarden om gebruik te maken van het in de vorige clausule van voorliggende algemene voorwaarden beschreven herroepingsrecht en die zijn bestelling wenst op te zeggen dient de dienstverlener hiervan in kennis te stellen, die de klant op zijn beurt zal informeren met betrekking tot de te volgen procedure.

 

Het eventuele voorschot dat door de klant aan de dienstverlener werd betaald zal niet aan de klant worden teruggestort. Indien door de klant geen voorschot betaald werd, heeft de dienstverlener het recht om van de klant een opzeggingsvergoeding te eisen ten bedrage van 30% van de prijs van de diensten die deel uitmaakten van de door de klant opgezegde bestelling.

 

Uitvoering van de bestelling

 

De uitvoeringstermijnen die door de dienstverlener werden aangegeven worden slechts ter indicatieve titel verstrekt en verbinden de dienstverlener niet. Een vertraging in de uitvoering van

 

de bestelling kan bijgevolg in geen enkel geval aanleiding geven tot enige schadevergoeding, intresten, verbreking van de overeenkomst en/of opschorting van de verplichtingen van de klant.

 

De bestelling zal slechts worden uitgevoerd na integrale betaling.

 

Ontvangst van de bestelling en klachten

 

Eventuele klachten met betrekking tot de diensten geleverd door de dienstverlener zullen op schriftelijke wijze moeten worden ingediend, binnen een termijn van 7 werkdagen nadat het feit dat tot de klacht aanleiding geeft zich heeft voorgedaan. Bij gebreke de klacht op voorvermelde wijze en binnen de vooropgestelde termijn in te dienen, zal hiermee geen rekening worden gehouden.

 

Indien een klacht gegrond blijkt te zijn, heeft de dienstverlener de keuze tussen het vervangen van de desbetreffende diensten of het terugbetalen van de prijs van deze diensten.

 

Intellectuele eigendomsrechten

 

De informatie, logos, tekeningen, merken, modellen, slogans, de huisstijl, enz. die via de website of de catalogus van de dienstverlener toegankelijk zijn, worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten.

 

Behoudens voorafgaand en uitdrukkelijk andersluidend beding, is het de klant niet toegelaten afgeleide werken gebaseerd op het geheel of een deel van de op de website of in de catalogus van de dienstverlener afgebeelde elementen te wijzigen, reproduceren, verhuren, uitlenen, verkopen, verspreiden of te creëren.

 

Behoudens indien hiervan uitdrukkelijk wordt afgeweken, houdt de overeengekomen prijs in geen enkel geval een overdracht in van de intellectuele eigendomsrechten en/of industriële rechten op om het even welke manier.

 

Waarborgen met betrekking tot de geleverde diensten

 

De dienstverlener verbindt zich ertoe de diensten als een goede huisvader uit te voeren.

 

De klant beschikt wat de geleverde diensten betreft over een overeenstemmingswaarborg ten aanzien van de initieel gevraagde diensten. Indien binnen deze termijn een afwijking wordt vastgesteld, zal de dienstverlener deze afwijking kosteloos en zo spoedig mogelijk verhelpen, onder voorbehoud dat deze vastgestelde afwijkingen als zodanig kenbaar worden gemaakt aan de dienstverlener. Worden uitdrukkelijk uitgesloten uit de overeenstemmingswaarborg: de diensten gevraagd naar aanleiding van een niet-toegelaten interventie of wijziging, naar aanleiding van een verkeerd gebruik of naar aanleiding van een niet-conform gebruik door de klant, of nog, ten gevolge van een afwijking gecreëerd door de interventie van de klant of een derde.

 

De dienstverlener verklaart dat het resultaat van de geleverde diensten, die beschermd zouden zijn door intellectuele eigendomsrechten, originele creaties vormen. Indien de dienstverlener beroep zou hebben gedaan op derden teneinde het geheel of een deel van deze diensten te leveren, verklaart hij alle noodzakelijke rechten en toestemmingen voor de uitvoering van deze diensten te hebben verkregen.

 

De dienstverlener vrijwaart de klant bijgevolg tegen iedere eis, bewering, revindicatie of het verzet

 

van iedere persoon die met betrekking tot het geheel of een deel van de geleverde diensten een intellectueel of industrieel eigendomsrecht inroept, of die een daad van oneerlijke concurrentie stelt.

 

Aansprakelijkheid

 

Algemeenheden. De klant erkent en aanvaardt dat alle verplichtingen waartoe de dienstverlener gehouden is uitdrukkelijk dienen te worden vermeld en dat deze niet aansprakelijk, behoudens in geval van bedrog of grove fout. In de hypothese waarin de klant het bestaan van een grove fout of van bedrog in hoofde van de dienstverlener aantoont, is de schade waarop de klant aanspraak kan maken beperkt tot de materiële schade die het rechtstreekse gevolg is van de fout die aan de dienstverlener wordt verweten, met uitsluiting van alle andere schade. Deze schade kan in ieder geval niet meer bedragen dan 75% (exclusief belastingen) van het bedrag dat effectief door de klant betaald werd in uitvoering van de bestelling.

 

De klant erkent eveneens dat de dienstverlener niet aansprakelijk is voor de eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade die wordt veroorzaakt door de geleverde diensten, zoals onder andere de inkomstenderving, de verhoging van de algemene kosten, het verlies van cliënteel, enz.

 

De dienstverlener is niet verantwoordelijk indien door de klant verkeerde gegevens werden doorgegeven, of indien door een derde een bestelling wordt geplaatst in naam van de klant.

 

Internet en nieuwe technologieën

 

De klant erkent de beperkingen en de risico’s verbonden aan het gebruik van het internet of van ieder ander middel waarmee de website heden of in de toekomst ter beschikking zal worden gesteld. De klant erkent eveneens de risico’s verbonden aan de numerieke of elektronisch opslag en overdracht van gegevens.

 

De klant aanvaardt, gelet op voormelde risico’s, dat de dienstverlener niet aansprakelijk kan worden gehouden voor de schade veroorzaakt door het gebruik van de website (alsook door eventuele applicaties) van de dienstverlener of door het internet.

 

De klant aanvaardt onder meer dat de uitgewisselde elektronische communicatie en de door de dienstverlener gerealiseerde back-ups als bewijs kunnen dienen.

 

Diverse bepalingen

 

Geval van overmacht of toeval. De dienstverlener kan noch contractueel, noch buitencontractueel aansprakelijk worden gesteld in geval van tijdelijke of permanente niet uitvoering van zijn verplichtingen, indien deze niet-uitvoering te wijten is aan een geval van overmacht of toeval.

 

Worden in het bijzonder beschouwd als gevallen van overmacht of van toeval : 1) het verlies of de algehele of gedeeltelijke vernietiging van het informaticasysteem van de dienstverlener of van zijn databank, indien één van deze gebeurtenissen niet redelijkerwijze rechtstreeks aan de dienstverlener kan worden verweten en indien niet kan worden aangetoond dat de dienstverlener heeft nagelaten alle redelijke maatregelen te nemen die deze gebeurtenissen hadden kunnen vermijden, 2) aardbevingen, 3) brand, 4) overstromingen, 5) epidemieën, 6) daden van oorlog of

van terrorisme, 7) aangezegde en niet-aangezegde stakingen, 8) lock-outs, 9) blokkades, 10)

 

opstanden en rellen, 11) een schorsing van de nutsvoorzieningen (zoals elektriciteit), 12) een gebrek in de internetverbinding of de databases, 13) een gebrek in de telecommunicatienetwerken, 14) een verlies van de verbinding met de internetverbinding of met de telecommunicatienetwerken waarvan de dienstverlener afhankelijk is, 15) een feit of een beslissing van een derde die de goede uitvoering van voorliggende overeenkomst beïnvloedt of 16) iedere andere oorzaak die aan de redelijke controle van de dienstverlener ontsnapt.

 

Onvoorzienbaarheid. Indien, ingevolge omstandigheden onafhankelijk van de wil van de dienstverlener, deze laatste zijn verplichtingen niet meer kan nakomen of indien de uitvoering van deze verplichtingen duurder of moeilijker is geworden, verbinden de klant en de dienstverlener zich ertoe om te goeder trouw en op loyale wijze binnen een redelijke termijn de contractuele voorwaarden te heronderhandelen teneinde het evenwicht te herstellen. Bij gebreke aan akkoord binnen een redelijk termijn zal iedere partij het recht hebben de ontbinding van de overeenkomst en van de contractuele relaties die de partijen verbinden in te roepen zonder enige schadevergoeding van welke aard ook verschuldigd te zijn.

 

Verbreking van de overeenkomst. In geval van insolvabiliteit van de klant of ingeval van onbetaalde schulden, ook indien deze voortspruiten uit eerdere overeenkomsten tussen de klant en de dienstverlener, is de dienstverlener ertoe gerechtigd de uitvoering van zijn verplichtingen te schorsen tot de dag der integrale betaling door de klant van alle openstaande schulden.

 

Ingeval van niet-uitvoering van zijn verplichtingen door de klant, kan de dienstverlener de overeenkomst onmiddellijk verbreken ten laste van de klant, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. Deze verbreking van de overeenkomst kan in voorkomend geval aanleiding geven tot betaling van schadevergoedingen en intresten door de klant aan de dienstverlener.

 

Illegaliteit. Behoudens andersluidende uitdrukkelijke bepaling zal de eventuele onregelmatigheid of nietigheid van een clausule, een paragraaf of een bepaling (of van een deel van een clausule, een paragraaf of een bepaling) geen enkele invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules, paragrafen of bepalingen van de voorliggende algemene voorwaarden, noch op het overige deel van deze clausule, paragraaf of bepaling.

 

Titels. De titel die in de voorliggende algemene voorwaarden worden gebruikt, worden slechts ter referentie en uit gemak gebruikt. Zij beïnvloeden op generlei wijze de betekenis of de draagwijdte van de bepalingen die zij aanduiden.

 

Geen afstand. De inertie, de nalatigheid of de vertraging van een partij in de uitvoering van één van haar rechten of middelen in toepassing van de voorliggende algemene voorwaarden kan in geen enkel geval worden beschouwd als een afstand van dit recht of middel.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken. Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

In geval van geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering of de levering van de diensten, komen de partijen overeen een bemiddelingsprocedure op te starten alvorens over te gaan tot enige andere manier van geschillenbeslechting.

In voorkomend geval stellen de partijen in onderling overleg een erkende bemiddelaar aan van de Federale Bemiddelingscommissie (Simon Bolivarlaan 30 (WTC III), 1000 Brussel - https://www.fbc-cfm.be/nl) of laten ze een derde deze erkende bemiddelaar aanstellen.

 

Eens een bemiddelaar werd aangesteld, leggen de partijen de modaliteiten van de bemiddeling vast samen met de bemiddelaar.

Elke partij kan op ieder ogenblik een einde maken aan de bemiddelingsprocedure, zonder afbreuk aan enige andere rechten.

Ingeval de bemiddelingsprocedure mislukt, zijn de rechtbanken van het volgend gerechtelijk arrondissement bevoegd: Gent.

Privacy en Cookie Statement 


Virtual Business Support Stefanie neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus. Virtual Business Support Stefanie heeft deze Privacy en Cookie Statement opgesteld om je te informeren over de waarborgen van Virtual Business Support Stefanie bij de verwerking van persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens door Virtual Business Support Stefanie
Virtual Business Support Stefanie  kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je (persoonlijk dan wel via een bedrijf) diensten [en/of producten] van Virtual Business Support Stefanie  bestelt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. Virtual Business Support Stefanie  kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
•    Contactgegevens: Virtual Business Support Stefanie gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening [en de levering van producten]. 
[Indien je daarvoor expliciete toestemming hebt gegeven, voegt Virtual Business Support Stefanie  de contactgegevens toe aan de lijst van abonnees van de nieuwsbrief van Virtual Business Support Stefanie. In de nieuwsbrief zijn relevante artikelen opgenomen, informatie over diensten en/of producten van Virtual Business Support Stefanie en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.]
•    Bezoekersgegevens: op de website van Virtual Business Support Stefanie (hierna aangeduid als: de Website) www.officerstefanie.be worden de bezoekgegevens [waaronder jouw IP-adres] bijgehouden. Kijk onder het kopje Cookie van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de Virtual Business Support Stefanie Website www.officerstefanie.be . 
•    [Betaalgegevens: Virtual Business Support Stefanie gebruikt jouw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer [en creditcardgegevens], voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst.]

Delen met derden
Virtual Business Support Stefanie kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden: 
•    Dienstverleners: Virtual Business Support Stefanie  deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor Virtual Business Support Stefanie correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in België, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht jouw gegevens verwerken, sluit Virtual Business Support Stefanie een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Virtual Business Support Stefanie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ten slotte verstrekt Virtual Business Support Stefanie jouw persoonsgegevens aan andere derden, uitsluitend na jouw nadrukkelijke toestemming.
•    Overheidsinstanties: Op verzoek van overheidsinstanties zal Virtual Business Support Stefanie  de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

Cookies
Virtual Business Support Stefanie maakt bij het aanbieden van diensten [en producten] op de Website www.officerstefanie.be gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de Website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de Website bezoekt. 
Je kunt in jouw internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de Website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de Website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
De volgende cookies worden gebruikt op de Website www.officerstefanie.be :
•    Virtual Business Support Stefanie maakt gebruik van functionele cookies die benodigd zijn voor een goede werking van de Website.

•    Virtual Business Support Stefanie maakt tevens gebruik van functionele cookies die het bestellen van diensten [en/of producten] vereenvoudigen (zoals het bewaren van de inhoud van jouw winkelwagen).

•    Met jouw toestemming plaatst Virtual Business Support Stefanie tracking cookies op jouw apparatuur, die kan worden Virtual Business Support Stefanie te weten komen dat je naast de Website ook op de betreffende andere website(s) uit het netwerk van Virtual Business Support Stefanie  bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel [is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar] dient om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

•    Virtual Business Support Stefanie maakt onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgt Virtual Business Support Stefanie inzage in het bezoek aan de Website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kan Virtual Business Support Stefanie de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de Websitebezoekers. [Lees hier over het privacy beleid van Google: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ en over het specifieke privacy beleid van Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl
[De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.] De verkregen informatie wordt [met inbegrip van het IP-adres] overgebracht naar en door Google opgeslagen op diens servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken. Virtual Business Support Stefanie  heeft hier geen invloed op. Virtual Business Support Stefanie heeft Google geen toestemming gegeven om de via Virtual Business Support Stefanie verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. 
Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. Dit programma houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd door Google.

•    Ten slotte zijn op de Website cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of te tweeten. 

Links naar andere websites
Op de Website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Virtual Business Support Stefanie draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Virtual Business Support Stefanie bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor Virtual Business Support Stefanie jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. 
Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt na één (1) jaar dan wel één (1) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard. 
Na afloop van de bewaartermijn vernietigt Virtual Business Support Stefanie jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar shoot@officerstefanie.be . Virtual Business Support Stefanie zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

Beveiliging
Virtual Business Support Stefanie neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Virtual Business Support Stefanie heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.
Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door Virtual Business Support Stefanie of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door Virtual Business Support Stefanie verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met Virtual Business Support Stefanie  via shoot@officerstefanie.be .
www.officerstefanie.be  is een website van Virtual Business Support Stefanie. 
Virtual Business Support Stefanie  is als volgt te bereiken:
Adres: Weide 1, 9991 Adegem, België
Ondernemingsnummer: BE 0797.420.172
Telefoon: 0032 472 24 98 49
E-mailadres: shoot@officerstefanie.be 

Klachten
Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Virtual Business Support Stefanie, verzoekt Virtual Business Support Stefanie je om zo snel mogelijk contact met Virtual Business Support Stefanie  op te nemen via shoot@officerstefanie.be. Virtual Business Support Stefanie zal binnen 4 weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

Wijzigingen
Virtual Business Support Stefanie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie statement. Lees daarom regelmatig het privacy en cookie statement voor een update.

bottom of page